O NAS

O NAS


 

Jesteśmy prężnie działającą firmą odszkodowawczą. Uzyskujemy dla naszych Klientów należne im odszkodowania m.in. z tytułu wypadków drogowych, wypadków  przy pracy, wypadków w rolnictwie oraz z tytułu tzw. błędów medycznych.  Uzyskujemy pełne odszkodowania. Negocjujemy i walczymy z ubezpieczycielami o pieniądze dla naszych Klientów. Aktywnie działamy na terenie całego kraju. W skład świadczonych przez nas usług wchodzą :

 

 • bezpłatne doradztwo
 • zgłoszenie szkody w towarzystwie ubezpieczeniowym
 • skompletowanie wszystkich niezbędnych do prowadzenia sprawy dokumentów
 • ocenę faktycznego rozmiaru szkody
 • wykonanie opinii medycznych celem ustalenia faktycznego uszczerbku na zdrowiu i określenie konsekwencji urazów w przyszłości
 • sprawne i profesjonale prowadzenie sprawy przed ubezpieczycielem w ramach postępowania ugodowego
 • kontrolę prawidłowości i terminowości działań ubezpieczyciela
 • sprawne i profesjonalne prowadzenie sprawy na drodze postępowania sadowego, jeżeli do postępowania sądowego w ogóle dojdzie
 • systematyczne informowanie klienta o przebiegu postępowania

Pomagamy poszkodowanym uzyskać:

 • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę
 • odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia urazu będącego skutkiem wypadku w tym:
  • kosztów zakupu leków
  • kosztów związanych z dodatkowym odżywianiem w okresie leczenia i rehabilitacji
  • kosztów pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych
  • kosztów konsultacji u specjalistów
  • kosztów środków opatrunkowych i przyrządów rehabilitacyjnych
  • kosztów związanych z dodatkową opieką podczas leczenia
  • kosztów poniesionych na zakup sprzętu ortopedycznego i protez
  • kosztów związanych z dowozem poszkodowanego na leczenie oraz przejazdami osób bliskich w celu odwiedzin w szpitalu
  • kosztów przygotowania do wykonywania innego zawodu / jeżeli w wyniku wypadku osoba poszkodowana straciła możliwość wykonywania dotychczasowej pracy zarobkowej
 • rentę dla wyrównania szkód o charakterze trwałym w tym rentę na zwiększone potrzeby (związane na przykład z opieką nad poszkodowanym i stałymi kosztami leczenia) oraz rentę z tytułu utraconego dochodu (gdy poszkodowany utraci zdolność do pracy zarobkowej)

W przypadku śmierci poszkodowanego pomagamy uzyskać:

 • zadośćuczynienie z tytułu cierpienia po śmierci zmarłego
 • zadośćuczynienie z tytułu zerwania relacji z członkiem rodziny
 • odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego których sytuacja życiowa uległa znacznemu pogorszeniu wskutek tej śmierci oraz rentę alimentacyjną dla bliskich którym zmarły dostarczał środków do życia
 • refundację kosztów pochówku (niezależnie od odszkodowania uzyskanego z ZUS)

Nasza oferta jest skierowana do ludzi, którzy:

 • chcą uzyskać najwyższe możliwe odszkodowanie
 • nie mają czasu lub nie chcą go tracić na procedury ubezpieczeniowe
 • chcą uwolnić się od ubezpieczeniowej biurokracji
 • chcą mieć pewność, że sprawca ich szkody poniesie odpowiedzialność
 • nie mają zamiaru wydać na to ani grosza z własnej kieszeni
 • chcą być reprezentowani przed sądem przez prawnika, ale nie chcą lub nie mogą za niego zapłacić.

Wszystkie nasze działania ukierunkowane są na uzyskanie należnego Tobie odszkodowania, zadośćuczynienia i renty. Robimy wszystko, aby uzyskana kwota była jak najwyższa i aby została wypłacona w możliwie szybkim terminie. Dzięki zespołowi doświadczonych adwokatów, osobom poszkodowanym zapewniamy skuteczną reprezentację także w toku postępowania przedsądowego, jak również w toku postępowania przed sądem. W celu zapewnienia maksymalnej opieki nad Twoją sprawą zapewniamy również reprezentację przez profesjonalnego adwokata w toku ewentualnego postępowania karnego prowadzonego przeciwko sprawcy wypadku komunikacyjnego.   Współpracujący z nami specjaliści i eksperci dokonają kompleksowej oceny doznanego przez Ciebie uszczerbku na zdrowiu, poniesionych przez Ciebie szkód oraz wspólnie i w porozumieniu z Tobą ustalimy wysokość dochodzonego roszczenia.   Z naszego doświadczenia wynika, że osoba poszkodowana powinna unikać dochodzenia odszkodowania na własną rękę. Takiej osobie nigdy nie zostanie wypłacone odszkodowanie w pełnej wysokości. Pokrzywdzeni powinni również wystrzegać się sprzedaży wierzytelności o wypłatę odszkodowań i zadośćuczynień firmom wyspecjalizowanym w skupowaniu takich należności. W ten sposób bowiem również tracą istotną część przysługującego im świadczenia.   Nasze wynagrodzenie  naliczane jest jako ustalony w umowie procent od kwoty odszkodowania. Pobieramy je dopiero w chwili uzyskania konkretnego świadczenia dla naszego klienta. Co więcej każdą sprawę traktujemy indywidualnie. Przy poważnych szkodach przewidujemy możliwość negocjowania wysokości naszego wynagrodzenia.

AKTUALNOŚCI


 

KONTAKT


 

Polska Centrala Odszkodowań sp. z o.o.

ul. Polna 29 A
63-000 Środa Wielkopolska

Tel. 61 646 00 40
Fax 61 646 00 48

www.polskacentralaodszkodowan.com
biuro@polskacentralaodszkodowan.com

FORMULARZ