WYPADKI PRZY PRACY

WYPADKI PRZY PRACY


 

Pomagamy uzyskać dla naszych klientów należne im odszkodowania i inne świadczenia w związku z ich wypadkiem przy pracy.

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące śmierć lub uszczerbek na zdrowiu.

Wypadek nastąpić może:

  • podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych
  • podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy

Miasta w jakich świadczymy usługi: Września, Wągrowiec, Środa Wielkopolska, Gniezno, Śrem, Kórnik.

Urazem doznanym w pracy jest uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego.

Na równi z wypadkiem przy pracy traktowany jest wypadek, któremu pracownik uległ:

  • w trakcie podróży służbowej, chyba że pracownik nie wykonywał w tym czasie powierzonych mu zadań
  • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe

Osobom poszkodowanym w wypadkach przy pracy przysługuje odszkodowanie z ZUS, a ponadto jeśli wypadek nastąpił z winy pracodawcy jest on zobowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości.

Śmiertelny wypadek przy pracy to wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.

Za ciężki wypadek przy pracy uznaje się wypadek, na skutek którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej, inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie, trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

Pracodawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić właściwego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.

AKTUALNOŚCI


 

KONTAKT


 

Polska Centrala Odszkodowań sp. z o.o.

ul. Polna 29 A
63-000 Środa Wielkopolska

Tel. 61 646 00 40
Fax 61 646 00 48

www.polskacentralaodszkodowan.com
biuro@polskacentralaodszkodowan.com

FORMULARZ